Pseudoscience: Witon (?) fields - Pola witonowe

Aktualizacja: 3 paź 2019

EN

I have not yet recovered from the unusual discovery of torsion fields, and I have already encountered another type of field, namely viton fields. The importance of both discoveries is emphasized because these are types of fields that physicists have never dreamed of. Witony, the name "witonowe" was probably invented in reference to the word "vita" (Latin pl. Vitae), which means some life or life-giving fields, whatever that means.

This discovery, like the torsion fields, were "discovered" or perhaps invented (") by Soviet or Russian scholars and popularized by several of them who emigrated and settled in Poland.. In both cases, the problem is the lack of literature in languages ​​other than Russian and some content on Polish YT or several Polish YT pages that do not have in short, it turns out - according to this "discovery" - that vitranes are some molecules orbiting electrons. That is, around the nucleus, except hydrogen, consisting of protons and neutrons, negatively charged electrons circulate. Here the official science ends , and a new "science" begins, because it turns out that the electrons do not circulate on their own, but together with their "satellite" witon. So it resembles the scheme of the Solar System: centrally placed Sun - atomic nucleus analogy (contrary to the "knowledge" of proponents of the "flat" theory Earth "), around which the Earth revolves, and around the Earth revolves around the Earth. This raises a lot of problems and questions, e.g. about the charge vitons, mass, size, because electrons are extremely small compared to the nucleus of an atom and are now considered to be indivisible particles of matter. How small, then, and what charge do they have to have in order to revolve around electrons on the one hand, and on the other not to break the bonds (interactions) between electrons and the atom's nucleus? And finally - what causes the "viton field", how to detect it and how to measure it ?! The author of this note has no idea, because it probably passes any idea about the structure of matter?


PL

Jeszcze nie ochłonąłem z niezwykłego odkrycia pól torsyjnych, a już napotkałem na kolejny rodzaju pól, mianowicie pól witonowych. Rangę obu odkryć podkreślam bowiem są to rodzaje pól o jakich fizykom się nie śniło. Witony, Nazwa "witonowe" została prawdopodobnie wymyślona w nawiązaniu do słowa "vita" (łacina l.mn. - vitae), czyli chodzi o jakieś pola życiowe lub życiodajne, cokolwiek to znaczy.

To odkrycie, podobnie jak pola torsyjne zostały "odkryte", a może wymyślone (?) przez uczonych radzieckich lub rosyjskich i spopularyzowane przez kilku z nich, którzy zamieszkali w Polsce. W obu przypadkach problemem jest brak literatury w językach innym niż rosyjski i kilka treści na polskim YT czy kilku polskich stronach Internetu, nie mających z nauką wiele wspólnego. W skrócie, okazuje się - wg tego "odkrycia" - że witony to jakieś cząsteczki krążące wokół elektronów. Czyli wokół jądra, z wyjątkiem wodoru, składającego się z protonów i neutronów krążą ujemnie naładowane elektrony. Tu kończy się oficjalna nauka, a zaczyna nowa "nauka", bowiem okazuje się, że elektrony nie krążą samodzielnie, tylko wraz ze swoim "satelitą" witonem. Przypomina to więc schemat Układu Słonecznego: centralnie umieszczone Słońce - analogia jądra atomu (wbrew "wiedzy" zwolenników teorii "płaskiej Ziemi"), wokół którego krąży Ziemia, a wokół Ziemi krąży Księżyc. Rodzi to bardzo wiele problemów i pytań, np. o ładunek witonów, masę, rozmiar, bowiem elektrony są niezwykle małe w porównaniem z jądrem atomu i jak się obecnie uważa są niepodzielnymi cząsteczkami materii. Jak małe zatem i jaki ładunek muszą mieć witony by z jednej strony krążyć wokół elektronów, a z drugiej strony nie zerwać więzi (oddziaływań) pomiędzy elektronami a jądrem atomu? No i na koniec - co powoduje "pole witonowe", jak je wykryć i jak je zmierzyć?! Autor tej notki nie ma pojęcia, bo to przechodzi chyba wszelkie pojęcie o budowie materii?


Some links:

1. Amazing discovery of Russian scientists: https://www.youtube.com/watch?v=n7ot6Qz-Tds

2. Viton coating and vertex, Powłoka witonowa i werteks (a może raczej vortex?): https://www.youtube.com/watch?v=uwUK0dOLgXY

3. https://www.youtube.com/watch?v=rxnRIurqLMM

4. http://www.igya.pl/kontakt/114-aktualnosci/z-ostatnich-dni/595-siatka-hartmana

5. https://www.youtube.com/watch?v=0GE12NNsVeY

6. https://www.youtube.com/watch?v=Wj3RWeXG6bk ! + 432 vs 440 Hz

Itd. etc. ....

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Artificial Intelligence: Deep Learning, Really?

ENG (Google Transl.) Reflection on the value of knowing the history of science, at least in one's own field, and redundant terminology. Perhaps these remarks would be appropriate for the group on term

Artificial Intelligence: AI and Art, part 1

ENG (Google Transl.): Does AI (s) create art, maybe better than man? Some publications convince us that artificial intelligence will be able to create, and even creates works of art. This belief does

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now