Pseudoscience: Rationalism, rationalists? Rather, irrationalism!

Aktualizacja: 2 gru 2019

Every scientist knows that one should not mix science and religion (in particular, absurd attempts to "scientific" overthrow God's existence or to prove his existence), because science is based on facts, evidence and so-called. the scientific method, in principle the whole scientific methodology, and religion on faith, although it may be supported to some extent with scientific facts. Furthermore, in relation to transcendental issues, beyond our reality (time, space, matter / energy), it may be impossible with regard to beings outside our system (by analogy to Goedel's theorem). When I signed up to the Association of Polish Skeptics, an advertisement and a poster of the Rationalist Association appeared on its website (ie the association). Initially, I also considered joining this association, thinking that its purpose is to promote science and possibly to fight against pseudoscience. In addition, unlike American and international professional associations in computer science and AI to which I belonged, no introducing persons or fixed fees were required. When I took a closer look at the subject matter and their films on Youtube (YT), I quickly realized that it is exactly the opposite, in my opinion it is extreme irrationalism, not rationalism with a clearly ideological and Marxist color, which disavows this way understood rationalism as a scientific approach!

I will give one example of the absurdity proclaimed by a certain "rationalist" (I do not give my name because I do not act ad personam) showing not only irrationalism but also common ignorance! Well, I found a video on YT "The Church blocked and blocked the development of science, Prof. X Y"! I'm not a historian, but like every erudite and a person who is a bit familiar with history, in particular, the history of science must understand what absurdity is such a title (the content of this video is not analyzed here, anyway, the only goal is to confirm my thesis that "rationalism "In fact, it is irrationalism." Prof. XY (that's the name, although in the title of his "lecture" he gave his full name) he does not know the basic facts from history.

1) is the Catholic Church, after the confusion and dark ages caused by the fall of the Roman Empire, led to the reconstruction of part of the lost knowledge, mainly thanks to the religious orders,

2) the Catholic Church created the first universities in the world, and thus the beginnings of true, organized science (13th century) - supposedly "dark Middle Ages"!

3) are great philosophers of the Catholic Church like Saint. Thomas Aquinas based a large part of the research method on the scientific method, including the logic of Aristotle!

4) Ergo - were it not for the Catholic Church, perhaps Europe would not have been the leader for many centuries in the development of science and technology!

5) Mikołaj Kopernik [1] - One of the greatest Polish scholars/scientists (in fact in the World too) of the turn of the late Middle Ages (supposedly the mentioned "dark age") and Renaissance - he was a SPIRITUAL scholastic, Mr. Professor X Y!

How can anyone who considers himself a "rationalist", with academic census and publicly speaking such views, not know these elementary facts? Here is a sample of Polish "rationalism" in all its ignorance and irrationalism!

P.S.: The first time used Google Translator to translate the Polish text into English due to lack of time for writing the same in English. So I will have to check the correctness of this English text later.

[1] Mikołaj Kopernik - probably received lower orders during his studies in Kraków, because on August 26, 1495 he became a canon of Warmia (Polish region). Contrary to popular opinion, however, he did not have the priesthood ordination, and such an assumption was the result of the mistake of the twentieth-century copereologist, Lino Sighnolfi. He found a document dated October 20, 1497, on which was the inscription "Nicolaus Copernig, canonicus Vuermiensis (...), presbiter statements", which explains: "Nicolaus Copernicus, a canon of Warmia (...) after becoming a priest" ( Wikipedia)


[2] Canon - Kanonik (Latin: canonicus) - early medieval name of clergy, living according to canonical rules at episcopal churches (cathedrals); now a priest honored with this dignity for special services to the local Church, obliged to perform specific liturgical rites along with other canons or a local bishop (Wikipedia)


In Polish:


Każdy naukowiec wie, że nie powinno się mieszać nauki i religii (w szczególności absurdalne próby "naukowego" obalania istnienia Boga lub dowodzenie Jego istnienia), bowiem nauka oparta jest na faktach, dowodach oraz tzw. metodzie naukowej, w zasadzie całej metodologii naukowej, a religia na wierze, choć może ona być do pewnego stopnia wsparta naukowymi faktami. Ponadto w odniesieniu do kwestii transcedentnych, spoza naszej rzeczywistości (czas, przestrzeń, materia/energia) może to być niemożliwe w odniesieniu do bytów spoza naszego systemu (per analogiam do twierdzenia Goedla). Gdy zapisałem się do Stowarzyszenia Sceptyków Polskich, na jego stronie (tj. stowarzyszenia) pojawiła się także reklama i plakat Stowarzyszenia Racjonalistów. Początkowo rozważałem również dołączenie do tego stowarzyszenia, myśląc, że jego celem jest propagowanie nauki i ewentualnie walka z pseudonauką. Ponadto, w odróżnieniu od amerykańskich i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych z informatyki oraz AI do których należałem, nie wymagano tam ani osób/członków wprowadzających ani stałych opłat. Gdy bliżej przyjrzałem się podejmowanej przez to środowisko tematyce i ich filmom na Youtube (YT), szybko zorientowałem się, że jest dokładnie odwrotnie, w moim przekonaniu to skrajny irracjonalizm, a nie racjonalizm do tego o wyraźnym zabarwieniu ideologicznym i to marksistowskim, co dezawuuje tak pojmowany racjonalizm jako podejście naukowe!

Podam 1 przykład absurdu głoszonego przez pewnego "racjonalistę" (nie podaję nazwiska bowiem nie działam ad personam) pokazującego nie tylko irracjonalizm ale także pospolite nieuctwo! Otóż znalazłem na YT video pt. "Kościół blokował i blokuje rozwój nauki. Prof. X Y" ! Nie jestem historykiem, ale jak każdy erudyta i osoba choć trochę znająca historię, w szczególności historię nauki musi rozumieć jakim absurdem jest taki tytuł (treści tego video nie ma miejsca tu analizować, zresztą szkoda czasu - celem jest jedynie potwierdzenie mojej tezy, że "racjonalizm" o którym mowa, de facto jest irracjonalizmem. Prof. X Y (tak go nazwę, choć w tytule swojego "wykładu" podał pełne nazwisko) nie zna widać podstawowych faktów z historii. Np.:

1) to Kościół Katolicki, po zamieszaniu i wiekach ciemnych spowodowanych upadkiem Cesarstwa Rzymskiego doprowadził do odtworzenia części utraconej wiedzy, głównie dzięki zakonom,

2) to Kościół Katolicki stworzył pierwsze uniwersytety na świecie, a zatem początki prawdziwej, zorganizowanej nauki (XIII wiek) - rzekomo ciemne Średniowiecze.

3) to wielcy filozofowie Kościoła Katolickiego jak św. Tomasz z Akwinu oparli sporą część metody badawczej na metodzie naukowej, a w tym na logice Arystotelesa!

4) Ergo - gdyby nie Kościół Katolicki, to być może Europa nie przodowałaby przez wiele wieków w rozwoju nauki i technologii !

5) Mikołaj Kopernik [1] - Jeden z największych polskich uczonych przełomu późnego Średniowiecza (ponoć wiek "ciemny") i Renesansu - Mikołaj Kopernik był DUCHOWNYM, scholastykiem, Panie profesorze X Y !

Jak ktoś uważający się za "racjonalistę", do tego z cenzusem akademickim i głoszącym publicznie takie poglądy, może nie znać tych elementarnych faktów? Oto próbka polskiego "racjonalizmu" w całej swej ignorancji i irracjonalizmie!


[1] Mikołaj Kopernik - prawdopodobnie w okresie studiów w Krakowie otrzymał niższe święcenia, bowiem 26 sierpnia 1495 został kanonikiem warmińskim. Wbrew powszechnej opinii nie posiadał on jednak święceń kapłańskich, a założenie takie było wynikiem pomyłki XX-wiecznego kopernikologa, Lino Sighnolfiego. Odnalazł on dokument, datowany na 20 października 1497, na którym widniał napis „Nicolaus Copernig, canonicus Vuermiensis (...), presbiter constitutus”, co się tłumaczy: „Mikołaj Kopernik, kanonik [2] warmiński (...) stawiwszy się jako ksiądz” (za polską Wikipedią).


[2] Kanonik - Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem (za polską Wikipedią)

21 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Artificial Intelligence: Deep Learning, Really?

ENG (Google Transl.) Reflection on the value of knowing the history of science, at least in one's own field, and redundant terminology. Perhaps these remarks would be appropriate for the group on term

Artificial Intelligence: AI and Art, part 1

ENG (Google Transl.): Does AI (s) create art, maybe better than man? Some publications convince us that artificial intelligence will be able to create, and even creates works of art. This belief does

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now