Ancient Poland: Book on Arians, Slavs and Poles by prof. Mariusz Kowalski

PL

Polska ma ok. 8-10 tysięcy lat w Europie.


O książce:

Kowalski M., "Ariowie Słowianie Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza", 3S Media, Biblioteka Wolności, Warszawa 2017.


Informatykowi i naukowcowi trudno być na bieżąco z książkami z innych, odległych dziedzin. Dlatego książka, którą niedawno miałem przyjemność przeczytania prof. Mariusza Kowalskiego była wydana już w 2017 roku (wyd. II) przez wydawnictwo "Biblioteka Wolności" w Warszawie. Autor jest naukowcem, profesorem Instytutu Geografii i PZ PAN. Cenzus naukowy jest nie tylko ważny w kontekście ignorancji domorosłych naturszczyków, "historyków" wypowiadających zabawne opinie o "Lechii" i jakoby nie istniejącej Polsce przed 966 rokiem. Z drugiej strony - mimo popularyzatorskiej formy - książka trzyma się pewnej dyscypliny wyrażania poglądów i metodologii naukowej. Nie piszę recenzji, ale mogę dodać, że tę książkę czyta się znakomicie, jak podróż w odległą przeszłość Polski ale z busolą naukową. Ta książka na pewno nie dotrze niestety do pewnej grupy osób czerpiących całą wiedzę z Youtube i spotykających tam albo ignorantów z wadami logicznego myślenia krytykujących samo pojęcie starożytnej Polski, o Lechii nie mówiąc. Ale jeśli jednak do części tak, to być może dostarczy naukowych argumentów za tym, że Polska nie zaistniała w 966 roku - ostatecznie KRÓL Mieszko 1 miał ojca (to nie ulega wątpliwości), dziadków itd. Na szczęście współczesna genetyka jako nauka w pewnym zakresie ścisła bardzo pomaga dowodzić pewnych hipotez czy uzasadniać niektóre tezy. Aspektom haplogrup Autor poświęcił dużo miejsca, co dla tego tematu jest wręcz niezbędne by mówić o poważnej naukowej dyskusji. 4 ostatnie rozdziały mają charakter bardziej spekulatywny np. "Międzymorze przyszłością Europy", ale to jest oparte na wnioskach z historii, czy prawidłowych, to przyszłość pokaże. Dedukcja logiczna nie gwarantuje poprawnych konkluzji, gwarantuje jedynie poprawny sposób wnioskowania, a reszta zależy od przesłanek.

Książka zawiera wiele bardzo interesujących informacji o artefaktach, badaniach DNA niektórych rodów czy osób sprzed tysięcy lat, w odnalezionych grobowcach np. Polak Karelczyk (taki jest nawet tytuł rozdziału).

Co bym zmienił? Autor używa nazw państw zajmujących nie tylko ziemie Polski starożytnej, ale nawet 1 Rzeczypospolitej. Wydaje się, że poprawniej byłoby używać formy "znajdujący się na terytorium obecnego państwa X", zamiast nazw państw, które względnie niedawno powstały, zwłaszcza w perspektywie historycznej opisywanej w tej książce.

Mam nadzieję, że Autor napisze kolejną książkę, kontynuację tematu, zawierającą bardziej szczegółowy opis artefaktów (w tym niedawno odkrytych) i innych odkryć naukowych. Autor unikał niemal jak ognia pojęcia "Lechia", co doskonale rozumiem, ale w 2 miejscach mówi wyraźnie o "Lechitach zachodnich". Podkreślam, nikt rozsądny nie mówi, Autor także, że cywilizacja Polski pogańskiej była lepsza od chrześcijańskiej! Takie wartościowanie nie ma sensu bo jak skończyło się trwanie w pogaństwie świadczy polski region połabski, którego etnos zachował się szczątkowo. Pomijam nowoczesne rozwiązania cywilizacji łacińskiej jak prawo rzymskie i wiele innych aspektów. Tu chodzi o historię, a nie o "ideologię" czy światopogląd.


EN


Poland is over 8-10 thousand years old in Europe.


Book:

Kowalski M., "Ariowie Słowianie Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza", 3S Media, Biblioteka Wolności, Warszawa 2017.


IT scientist find it difficult to keep up to date with books in other, distant fields. That is why the book which I recently had the pleasure of reading to prof. Mariusz Kowalski was published in 2017 (2nd edition) by the "Biblioteka Wolności" publishing house in Warsaw. The author is a scientist, professor at the Institute of Geography and PZ PAN. Scientific census is not only important in the context of ignorance of home-grown naturalists, "historians" making funny opinions about "Lechia" and allegedly non-existent Poland before 966. On the other hand - despite the popularizing form - the book adheres to a certain discipline of expressing views and scientific methodology. I do not write reviews, but I can add that this book is read great, like a journey into the distant past of Poland but with a compass. This book will certainly not reach, unfortunately, a group of people who draw all their knowledge of Youtube and meet there or ignorant with the flaws of logical thinking criticizing the very concept of ancient Poland, not to mention Lechia. But if it does, to some extent, it may provide scientific arguments for the fact that Poland did not exist in 966 - ultimately, KING Mieszko 1 had a father (that is beyond doubt), grandparents, etc. Fortunately, modern genetics as a science to some extent helps a lot to prove certain hypotheses or justify some theses. The author devoted a lot of space to aspects of haplogroups, which for this topic is even necessary to talk about serious scientific discussion. The last 4 chapters are of a more speculative nature, for example "Miedzymorze the future of Europe", but it is based on conclusions from history or correct, the future will show. Logical deduction does not guarantee correct conclusions, it only guarantees the correct way of inference, and the rest depends on the premises.

The book contains a lot of very interesting information about artifacts, DNA research of some families or people from thousands of years ago, in found tombs, e.g. the Karelczyk Pole (this is even the title of the chapter).

What would I change? The author uses the names of countries occupying not only the lands of ancient Poland, but even the first Polish Republic. It seems that it would be more appropriate to use the form "located in the territory of the current state X", instead of the names of countries that have emerged relatively recently, especially in the historical perspective described in this book.

I hope that the author will write another book, a continuation of the subject, containing a more detailed description of artifacts (including recently discovered) and other scientific discoveries. The author almost completely avoided the concept of "Lechia", which I understand perfectly, but in 2 places he clearly speaks of "Western Lechites". I emphasize, no one says, the author also, that the pagan Polish civilization was better than Christian Poland! Such valuation does not make sense, because how ended the paganism in X century is evidenced by the Polish region of Elbe, whose ethnos has been preserved in a rudimentary way. I embrace modern solutions of Latin civilization like Roman law and many other aspects. It's about history, not "ideology" or worldview. (Google translator)

8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Artificial Intelligence: Deep Learning, Really?

ENG (Google Transl.) Reflection on the value of knowing the history of science, at least in one's own field, and redundant terminology. Perhaps these remarks would be appropriate for the group on term

Artificial Intelligence: AI and Art, part 1

ENG (Google Transl.): Does AI (s) create art, maybe better than man? Some publications convince us that artificial intelligence will be able to create, and even creates works of art. This belief does

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now