AI: The term "Deep Learning" does not make sense in any language!

Aktualizacja: lut 11

Content soon

PL

Ostatnio bardzo łatwo napotkać termin "deep learning", abstrahując od faktu, że także w języku polskim. Nawet jedna z książek wydanych w Polsce ma taki tytuł, jakby nie było polskiego tłumaczenia. Czy ktoś potrafi wyjaśnić sens słów "głębokie uczenie" na gruncie sztucznej inteligencji, skoro odwołuje się ona do analogii z działaniem ludzkiego mózgu lub przynajmniej częścią jego funkcjonalności? Kiedy uczymy się "głęboko", a kiedy w takim razie "płytko" i co neurolodzy na to? Mózg ma zupełnie inną strukturę i o ile pamiętam, neurony kory mózgowej są ułożone w pewnego rodzaju kolumnach po 6 warstw neuronów. To określenie (Deep Learning) nie ma więc żadnego sensu! Co gorsza, na gruncie informatyki, AI nie definiuje żadnej konkretnej technologii. Mało tego, jeśli zajrzeć do książek o takim tytule lub ich rozdziałów, to niemal zawsze jest mowa o sztucznych sieciach neuronowych z większą liczbą warstw, a zatem możemy mówić poprawnie o Sieciach Neuronowych z Pogłębionym/Głebokim Uczeniem w sensie wielu warstw lub w skrócie z Głębokimi Sieciami Neuronowymi (Deep Neural Networks - DNN) i ten termin jest używany również w USA przez nieco lepiej wykształconych specjalistów w dziedzinie AI i informatyki. Wg mnie, określenie "Deep Learning" to bełkot semantyczny i koniec.


EN

Recently, it is very easy to come across the term "deep learning", apart from the fact that it is also in Polish. Even one of the books published in Poland has the title as if there was no Polish translation. Can anyone explain the meaning of the words "deep learning" on the basis of artificial intelligence, since it refers to an analogy with the operation of the human brain or at least part of its functionality? When do we learn "deeply" and then "shallow" and what do neurologists say? The brain has a completely different structure and, as far as I remember, neurons of the cerebral cortex are arranged in some kind of columns of 6 layers of neurons. This term (Deep Learning) does not make any sense! What's worse, in IT terms, AI doesn't define any particular technology. Not only that, if you look at books with such a title or their chapters, then we almost always talk about artificial neural networks with more layers, and therefore we can speak correctly about Neural Networks with Deep / Deep Learning in the sense of many layers or in short with Deep Deep Neural Networks (DNN) and this term is also used in the US by slightly better-educated specialists in the field of AI and computer science. In my opinion, the term "Deep Learning" is semantic gibberish and the end.

(translated by Google from Polish)

5 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now